UV lazer bellik enjamy

UV lazer bellik enjamy

 • INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  UV lazer bilen işlemek sowuk gaýtadan işlemäge öwrülýär, sebäbi ultramelewşe fotonlaryň ýokary energiýa molekulalary gaýtadan işlenmeli metal ýa-da metal däl materiallardaky molekulalary gönüden-göni bölýär.Şeýle-de bolsa, bu topar molekulalaryň materialdan bölünmegine getirýär.Bu iş usuly ýylylygy öndürmez, sebäbi bu ýylylyk öndürmeýär, UV lazerini gaýtadan işlemegiň usuly adaty lazerlerden tapawutly sowuk gaýtadan işlemäge öwrülýär.Aýratynlyklary 1.Sowuk ýagty turşuna degişlidir ...
 • Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  UV lazer printer INCODE UV lazer bellik enjamy 355nm ultramelewşe lazer bilen işlenip düzüldi.Infragyzyl lazer bilen deňeşdirilende, enjam üçünji tertipli içerki ýygylygy iki esse köpeltmek tehnologiýasyny kabul edýär.Infragyzyl lazer bilen deňeşdirilende, 355 ultramelewşe şöhläniň gönükdirilen ýeri gaty az we bellik effekti gysga tolkun uzynlygy lazer bilen gönüden-göni kesilýär.Maddanyň molekulýar zynjyry mehaniki deformasiýany we ýylylyk deformasiýasyny ep-esli azaldyp biler ...
 • Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Aýratynlyklary 1. highokary hilli lazer ýagtylyk çeşmesi, ýokary şöhleli hil, kiçi fokus nokady, has inçe we düşnükli.2. Çalt bellik tizligi we ýokary netijelilik.3. Kiçijik ýylylyga täsir edýän meýdan, ýylylyk täsiri ýok, materiallar deformasiýa edilmez, zaýalanmaz ýa-da ýakylmaz.4. Uly ýylylyk radiasiýasyna jogap berýän materiallar üçin amatly materiallaryň giň gerimi.5.Haýsy sarp ediş we tehniki hyzmat, az energiýa sarp etmek we çykdajylary tygşytlamak.Ulanylýan materiallar Specialörite materiallaryň inçe bellikleri esasan bellik etmek üçin ulanylýar ...
 • Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Önümiň öndürijiligi 1. Simönekeý gurnama amaly, Durnuklylygy we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlandyrýan senagat derejeli oturdylan sensorly adam maşyn interfeýsini ulanyň.2. Hususylaşdyrylan programma üpjünçiligi dolandyryş ulgamy, kodlaşdyrma hadysalarynyň dürli programmalaryna uly laýyk gelýän Sene öndürmek, awtomatiki kodlamak, san atmak ýaly funksiýalary üpjün edýär.3. Miss-spreý, dykylan, kra ... meselelerini netijeli çözýän ýokary netijelilik, tizlik we duýgurlyk bilen hünär taýdan ösen enjam ulgamy.