• head_banner_01

Habarlar

Habarlar

 • Çap ediji sarp ediş materiallary we çap effektleri

  Çap ediji sarp ediş materiallary we çap effektleri

  INCODE 100-den gowrak sarp ediş materiallaryny öndürýär, öndürýär we satýar.Müşderiler üçin has gowy baha döretmek maksady bilen, daşary ýurt markirleme enjamlary kompaniýalarynyň önüm täzeleniş tizligine eýerýär.INCODE-iň sarp edilýän önümleriniň umumy maksady ...
  Koprak oka
 • Derman senagatynyň bellik çözgütleri

  Derman senagatynyň bellik çözgütleri

  INCODE kontakt däl senagat inkjet printeri lukmançylyk bellikleri ulgamynda giňden ulanylýar.Iýip bolýan çalt guratýan syýa, planşetleriň, kapsulalaryň ýa-da dermanlaryň we beýleki gaplamalaryň, şol sanda dürli belgileriň bellik edilmegi we kodlaşdyrylmagy ýaly beýleki esasy gaplamalaryň ýüzüne göni pürkülip bilner ...
  Koprak oka
 • Enjamlary we plastmassa önümçiligini bellemek çözgütleri

  Enjamlary we plastmassa önümçiligini bellemek çözgütleri

  INCODE enjam we plastmassa pudagy üçin toplumlaýyn inkjet bellik çözgüdi bilen üpjün edýär.Syýa 2 sekuntda çalt guraýar we güýçli ýelmeşýär.Özboluşly benzine garşy syýa, alkogola garşy syýa, ýokary temperaturaly ak syýa we ş.m. çap etmegiň mazmunyny dowamly we düşnükli, kesgitleýji edip biler ...
  Koprak oka
 • Elektron senagat bellik çözgütleri

  Elektron senagat bellik çözgütleri

  Elektronika pudagynda köplenç bölek belgisini, gelip çykyşyny, nyşanyny, önümçilik wagtyny, saklanylýan senesini we beýleki maglumatlary çap etmek arkaly kesgitlenmeli we kodlanmaly köp komponentler we zynjyr tagtalary bar.Şol bir wagtyň özünde, önümleriniň böleklerini yzarlamak üçin has ...
  Koprak oka
 • Gündelik zerur zatlar kosmetika Senagat çözgütleri

  Gündelik zerur zatlar kosmetika Senagat çözgütleri

  Owadan gaplamak mahabatyň iň özüne çekiji serişdesidir.Açyk we üýtgeşik logotipler bilen ajaýyp gaplama müşderileriň ünsüni we ynamyny hasam özüne çekip biler.Bu, her bir öndürijiniň gazanmak isleýän zadydyr.Sarp edijileriň sarp ediş düşünjesiniň gowulaşmagy bilen, täze kynçylyklar ...
  Koprak oka
 • Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  INCODE syýa reaktiw printeri önümiň senesini, ýaramlylyk möhletini, söwda belliginiň nusgasyny, önümiň adyny, önümiň nomerini, öndürijiniň adyny, mahabat maglumatlary we ş.m. dürli aýratynlyklar we iýmit ýa-da iýmit gaplaýyş gutulary görnüşleri boýunça çap edip biler.Önümiňiziň görnüşi egilen ýa-da önümiň gaplanylyşy b ...
  Koprak oka
 • Sim we kabel pudagy üçin kodlaşdyryş çözgüdi

  Sim we kabel pudagy üçin kodlaşdyryş çözgüdi

  Baý önümçilik tejribesi bilen INCODE köp sim we kabel öndürijilerine hyzmat edýär.Kontakt däl kodlaşdyrma usuly önümiň ýüzüne zyýan bermeýär;Kabeliň garaňky ýüzünde aňsat okamak üçin kontrast döretmek üçin dürli reňkli syýa görnüşleri ulanylyp bilner.Doňuzlaryň ajaýyp ýelmeşmesi ...
  Koprak oka
 • Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

  Turba pudagynda dürli aýratynlyklary bolan köp önüm bar.Önümleriň daşky görnüşinden markalary ýa-da söwda belliklerini kesgitlemek kyn.Önümiň anyk we durnukly aýratynlyklaryny we zawod atlaryny çap etmek bilen, hakyky önümleri çalt kesgitläp bileris, ykdysady aragatnaşygy gorap bileris ...
  Koprak oka
 • Içýän nebit senagatynyň çözgütleri

  Içýän nebit senagatynyň çözgütleri

  INCODE inkjet printeri, çüýşäniň korpusyny, çüýşäniň gapagyny we mineral suw çüýşeleriniň, içgi bankalarynyň, iýilýän ýag bankalarynyň we ş.m. kodlaşdyrylmagyny aňsatlyk bilen tamamlap biler. , öndürijiniň ady, önümiň ady ...
  Koprak oka
 • Co2 lazer turbasynyň inflýasiýa tehnologiýasy

  Co2 lazer turbasynyň inflýasiýa tehnologiýasy

  Co2 lazer turbasynyň inflýasiýa tehnologiýasy Co2 lazer lazeriniň dizaýn möhleti 20,000 sagat.Lazer ömrüne ýetende, diňe doldurmak arkaly (rezonator gazyny çalşyp) 20,000 sagatlap gaýtadan ulanyp bolýar.Gaýtalanýan inflýasiýa lazeriň ömrüni ep-esli uzaldyp biler.Co2 lazer turbasy ga ...
  Koprak oka
 • Lazer bellik enjamyny nädip dogry saklamaly we goldamaly

  Lazer bellik enjamyny nädip dogry saklamaly we goldamaly

  Lazer bellik enjamy, ýagtylygy, maşyny we elektrik toguny birleşdirýän professional lazer bellik enjamy.Häzirki wagtda awtorlyk hukugyna has köp üns berilýär, önümçilikde ýa-da DIY üçin ulanylsa-da, ol zerur boldy.Şahsylaşdyrma nukdaýnazaryndan durmuşyň ähli gatlaklarynda söýülýär ....
  Koprak oka
 • El bilen ýazylan inkjet printer

  El bilen ýazylan inkjet printer

  Söwdagärleriň önümçilik we gaplaýyş kodlaşdyryş zerurlyklaryny çözmek üçin togalanmak INCODE elde ulanylýan inkjet printeriniň esasy bölekleri akylly sensor ekranynyň esasy böleginden, zarýad berilýän elektrik üpjünçiliginden, akylly sensor ruçkasyndan, çalt zarýad berijiden, ykjam usb ýadyndan durýar , ýerleşiş tagtasy, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2