• head_banner_01

önüm

Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Co2 lazer bellik enjamy
CO2 lazer bellik maşynynyň lazeri gaz lazeridir.Tolkun uzynlygy 10,6um bolup, orta infragyzyl ýygylyk zolagyna degişlidir.CO2 lazeri has uly güýje we deňeşdirilende ýokary elektro-optiki öwrüliş netijeliligine eýe we häzirki wagtda iň güýçli lazerdir., CO2 lazeri CO2 gazyny işçi madda hökmünde ulanýar we CO2 we beýleki gazlar çykaryjy turba zarýad berilýär.Owalpyldawuk akym çykarmak üçin ýokary woltly akym turbasyna elektrod goşulanda, gaz lazeri goýberip biler.Çykarylan lazer energiýasyny güýçlendirenden soň, lazeri gaýtadan işlemek amala aşyrylyp bilner.Lazer güýji uly we güýji programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar we yzygiderli sazlanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Co2 Uçuş_01

Önümiň öndürijiligi

1. Lazeriň ýokary güýji programma üpjünçiligi we ş.m. tarapyndan dolandyrylýar, yzygiderli sazlanýar, bellik aralygy uly, markirleme düşnükli, geýmek aňsat däl we kesiş netijeliligi ýokary;
2. Grafanyň çuňlugyny isleg boýunça dolandyryp bolýar, gaýtadan işlemegiň bahasy pes we sarp edilýän materiallaryň kompýuter tarapyndan dolandyrylmagy talap edilmeýär;
3. Galvanometriň süýşmegine gözegçilik etmek üçin 10.64um lazer şöhlesini ulanyň;
4. Bellik effektine ýetmek üçin iş ýeriniň bugarmagy üçin öňünden kesgitlenen traýektoriýa boýunça iş böleginiň üstünde hereket ediň.
5. Şöhläniň nagşy gowy, ulgamyň işleýşi durnukly, tehniki hyzmat etmezden, uly göwrümli, köp görnüşli, ýokary tizlikli, ýokary takyk üznüksiz önümçiligiň senagat gaýtadan işleýän ýerleri üçin amatly.
6. Ösen optiki ýoly optimizasiýa dizaýny we üýtgeşik grafiki ýoly optimizasiýa tehnologiýasy, lazeriň täsin super impuls funksiýasy bilen kesiş tizligini has çaltlaşdyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň