Co2 lazer bellik enjamy

Co2 lazer bellik enjamy

 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Giriş CO2 lazer bellik enjamy kömürturşy gazy lazer bellik enjamy (CO2 kömürturşy gazy).CO2 gazyny iş gurşawy hökmünde ulanýan lazer galvanometr bellik enjamy.CO2 lazer bellik enjamy, ortaça CO2 gazy bolan CO2 lazeridir.CO2 we beýleki kömekçi gazlar çykaryjy turba zarýad berilýär we elektroda ýokary naprýa .eniýe ulanylýar we akym turbasynda ýalpyldawuk akym emele gelýär, şonuň üçin gaz tolkun uzynlygy 10,64um bolan lazer çykarýar we ...
 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler Aýratynlyklary görkezmek Dolandyryş programma üpjünçiligi AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop we beýleki programma üpjünçiligi çykyşlaryna laýyk gelýär;tekst nyşanlaryny, grafiki şekilleri, ştrih-kodlary, iki ölçegli kodlary, seriýa belgisiniň awtomatiki artdyryşlaryny we ş.m. awtomatiki tertipleşdirmegi we üýtgetmegi amala aşyryp biler.;goldaw PLT, PCX, DXF, BMP, JPG we beýleki faýl formatlaryny, TTF şriftlerini gönüden-göni ulanyp bolýar;Önümiň çykdajylarynyň ajaýyplygy: gowy şöhle öndürijiligi, uzak ömri, durnukly ýerine ýetirilmegi bilen import edilen RF lazerlerini ulanmak ...
 • Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler Önümiň öndürijiligini görkezýär 1. Lazeriň ýokary güýji programma üpjünçiligi we ş.m. tarapyndan dolandyrylýar, yzygiderli sazlanýar, bellik aralygy uly, markirleme düşnükli, geýmek aňsat däl we kesiş netijeliligi ýokary;2. Grafanyň çuňlugyny isleg boýunça dolandyryp bolýar, gaýtadan işlemegiň bahasy pes we sarp edilýän materiallaryň kompýuter tarapyndan dolandyrylmagy talap edilmeýär;3. Galvanometriň süýşmegine gözegçilik etmek üçin 10.64um lazer şöhlesini ulanyň;4. theer ýüzünde hereket ediň ...
 • INCODE Zawod önümçiligi Co2 lazer bellik enjamy

  INCODE Zawod önümçiligi Co2 lazer bellik enjamy

  Önüm maglumatlary Maglumat Önüm aýratynlyklary: INCODE lazer CO2 seriýaly lazer bellik maşynlarynyň esasy bölekleri, Xinrui ýa-da sazlaşykly lazerler, ýokary tizlikli skaner galvanometrleri ýaly Europeewropadan we ABŞ-dan getirilýär;Windows esasly güýçli dolandyryş programma üpjünçiligini ulanyp, interfeýs dostlukly, öwrenmek aňsat we gabat gelýän AutoCAD, CorelDraw, Photoshop we beýleki programma üpjünçiliginiň çykyş faýllaryny ulanýar.Bellikleriň bu tapgyry ýokary takyklygy, ýokary tizligi, aşa durnukly ýerine ýetirijiligine eýedir we dowam edip biler ...
 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler aýratynlyklary görkezýärler 1. Tutuş maşynyň energiýasy we güýji sarp edilýär we çykdajy tygşytlanýar.2. Metal RF Co2 lazerini ulanmak, durnukly öndürijilik uzak wagtlap işläp biler.3. Sanly skanerden galvanometr, kiçi göwrüm, çalt tizlik we gowy durnuklylyk ulanmak.4.Kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar, yzygiderli sazlanýar, bellik effekti sazlanýar.5. Bellik düşnükli, ýokary nagyş we kesiş netijeliligi, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak.6.Haýsy sarp ediş, pes gaýtadan işlemek bahasy.
 • Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler Önümiň öndürijiligini görkezýär 1. Simönekeý gurnama amaly, durnuklylygy we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlandyrýan senagat derejeli oturdylan sensorly maşyn interfeýsini ulanyň.2. missokary netijelilik, tizlik we duýgurlyk bilen hünär taýdan ösen enjam ulgamy, pürkmek, ýapyşmak, ýykmak we çap etmegiň ýoýulmagy ýaly meseleleri netijeli çözýär.3. Iň oňat dizaýn edilen ýaý we ýeňil ýol gurluşy, maşyny gurnamadan boşadyň, ykjam düzediş üçin amatly, ...