• head_banner_01

Biz hakda

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

We Biz kim

GUANGZHOU INCODE MARKING TEXNOLOGY CO., LTD2008-nji ýylda döredildi. Dünýädäki ulanyjylara senagat kodlaşdyryş çözgütlerini hödürlemäge bagyşlanan kodlaşdyrma amaly çözgütlerini senagat kodlamagy, belliklemegi we gaplamagy üpjün ediji.

On ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzelikden soň, INCODE Hytaýda senagat inkjet enjamlaryny öndüriji we hyzmat üpjünçisi boldy.Senagat inkjet kodlamak pudagynda INCODE öňdebaryjy tehnologiýany we marka artykmaçlyklaryny döretdi.Esasanam kiçi simwollar, ýokary çözgütli we lazer bellikli programmalar ulgamynda INCODE Hytaýda öňdebaryjy marka boldy.

biz hakda (3)
biz hakda (15)

We Biz näme edýäris

INCODE kompaniýasy gözleg we gözleg, termiki köpükli ýokary çözgütli printerleri, kiçi nyşanly inkjet printerlerini we lazer bellik printerlerini öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önüm çyzgysy elde ulanylýan inkjet printerleri, onlaýn inkjet printerleri, kiçi nyşanly inkjet printerleri, süýümli lazer bellik printerleri, kömürturşy gazy lazer printerleri, UV lazer printerleri we ş.m. ýaly 100-den gowrak modeli öz içine alýar.
Programmalar sanly çaphana, dokma önümleri, egin-eşik, deri aýakgap, senagat matalary, mebel, mahabat, bellik çap etmek we gaplamak, elektronika, mebel, bezeg, metal gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly pudagy öz içine alýar.Köp önümler we tehnologiýalar milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we CE we FDA tarapyndan tassyklandy.
Geljege umyt baglap, INCODE öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny güýçlendirmegi dowam etdirer we iň ökde senagat inkjet hyzmatyny üpjün ediji bolmaga çalyşar.

Corporate Korporatiw medeniýetimiz

INCODE 2008-nji ýylda döredileninden bäri, gözleg we barlag toparymyz birnäçe adamdan ybarat kiçi topardan 20 adama ýetdi.Zawodyň meýdany 1000 inedördül metre çenli giňeldi.2020-nji ýyldaky haryt dolanyşygy bir gezek täze sepgitlere ýeter.Indi kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir masştabda bir kompaniýa bolýarys:

1)Pikir ulgamy
Korporatiw gözýetim "iň professional senagat inkjet hyzmatyny üpjün ediji bolmak".
Korporatiw wezipe "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek we işgärler üçin arzuwlary amala aşyrmak".
Zehin düşünjesi "zehinleri karýera çagyrmak we zehinleriň karýera ýetmegine ýol bermek".
Iş filosofiýasy "ilki müşderi, tehnologiýa lideri, adamlara gönükdirilen, toparlaýyn iş".

2)Esasy aýratynlyklary
Dogruçyllyk: Dogruçyl we dogruçyl boluň
Agzybirlik: Bir ýürek bir ýürek, girdeji pul azalýar
Zähmet: köp işlemäge we söweşmäge het edip, maksada ýetýänçä durma
Minnetdarlyk: Her bir işgär minnetdarlyk bilen oňyn güýçden doly
Win-win: bilelikde ajaýyp dörediň, geljegi bilelikde gazanyň
Paýlaşmak: zatlara üns beriň, näçe köp paýlaşsaňyz, şonça-da ösýärsiňiz

KOMPANI OFANY DE ÖSÜŞ TARYHY

 • 2021-nji ýylda
  Go Biz dowam edýäris
 • 2020-nji ýylda
  Business Global işewürlik 58 ýurda ýetýär we kompaniýanyň öndürijiligi täze sepgitlere ýetýär.
 • 2019-njy ýylda
  Company Kompaniýanyň daşary söwda bölümi döredildi.
 • 2018-nji ýylda
  The Kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ilkinji kiçi nyşanly Inkjet printer I622 resmi taýdan işe girizildi.
 • 2017-nji ýylda
  6 I622 Germaniýada ilkinji gezek geçirilen önümçilik sergisine gatnaşdy we biragyzdan öwgä eýe boldy.
 • 2016-njy ýylda
  ● INCODE, Nanjing, Şençzhenen, Týanjinin we beýleki ýerlerde resmi satuw we hyzmat merkezlerini döretdi.
 • 2015-nji ýylda
  ● INCODE Pekin Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti bilen ýokary çözgütli Inkjet printerlerini döretmek üçin hyzmatdaşlyk etdi.
 • 2014-nji ýylda
  Company Kompaniýanyň guramaçylyk gurluşy gaty düzedildi.Birnäçe golçur kärhanalary we bölümleri döredildi.
 • 2013-nji ýylda
  ● INCODE INCODE degişli kiçi nyşanly inkjet printerleriniň gözlegini we ösüşini resmi taýdan başlady.
 • 2012-nji ýylda
  Many Köp iri içerki önümçilik kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk şertnamalary.
 • 2011-nji ýylda
  ● Ilkinji gezek sebitara uly müşderi bilen hyzmatdaşlyk etdik.
 • 2010-njy ýylda
  Company Kompaniýa ulgamy döredildi we yzygiderli dolandyrmak üçin köp bölümler resmi taýdan döredildi.
 • 2009-njy ýylda
  ● INCODE güýçli hünäri, gowy hyzmaty we wagtynda jogap bermegi üçin müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi.
 • 2008-nji ýylda
  ● INCODE resmi taýdan döredildi.
 • KOMPANI QA SYALASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT

  Ofis gurşawy, zawod gurşawy

  ▶ Ofis gurşawy

  biz hakda (20)
  biz hakda (22)
  biz hakda (18)
  biz hakda (19)
  biz hakda (9)
  biz hakda (21)
  biz hakda (17)
  biz hakda (16)
  biz hakda (6)

  ▶ Zawod gurşawy

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  Patent :Önümlerimiziň ähli patentleri.

  Tejribe :Bellik pudagynda müşderilere çözgüt hödürlemekde uly tejribämiz bar.

  Şahadatnama :CE, CB, RoHS, FCC, ETL, CARB kepilnamasy, ISO 9001 şahadatnamasy we BSCI şahadatnamasy.

  Hiliň barlagy :100% köpçülikleýin önümçilik garry synagy, 100% material barlagy, 100% funksiýa synagy.

  Kepillik hyzmaty :Bir ýyllyk kepillik we ömürlik satuwdan soňky hyzmat.

  Goldaw beriň :Yzygiderli tehniki maglumatlary we tehniki okuw goldawyny beriň.

  Gözleg we barlag bölümi :Gözleg we barlag toparyna elektron inersenerleri, gurluş inersenerleri we daşky dizaýnerler girýär.

  Hyzmatdaşlyk müşderisi

  biz hakda (11)
  biz hakda (24)
  biz hakda (23)