• head_banner_01

önüm

INCODE önümçilik zawody 42ml TIJ malylylyk syýa kartrij

Gysga düşündiriş:

Syýa Kartrijiň tanyşdyryş wideosy

Incod tarapyndan öndürilen TI1314 üýtgeýän inkjet çözüji syýa, Hp burun üýtgeýän sanly inkjet çap ediş ulgamyna esaslanýar.Hp45si Solvent ýörite syýa kartrij burunlaryny ulanýar.Bu üýtgeýän maglumatlaryň sanly inkjet çap etmeginiň dürli modelleri üçin işlenip düzülen ýörite çözüji syýa.Indi syýa täzeledik.Asyl syýa ýaly birmeňzeş reňk we guradyş tizligine goşmaça, syýa bejergisi uzaldyldy, şonuň üçin syýa kartrijini 12 sagatdan gowrak wagtlap açyp bolar we dakmak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy giriş

Incod tarapyndan öndürilen TI1314 üýtgeýän inkjet çözüji syýa, Hp burun üýtgeýän sanly inkjet çap ediş ulgamyna esaslanýar.Hp45si Solvent ýörite syýa kartrij burunlaryny ulanýar.Bu üýtgeýän maglumatlaryň sanly inkjet çap etmeginiň dürli modelleri üçin işlenip düzülen ýörite çözüji syýa.Indi syýa täzeledik.Asyl syýa ýaly birmeňzeş reňk we guradyş tizligine goşmaça, syýa bejergisi uzaldyldy, şonuň üçin syýa kartrijini 12 sagatdan gowrak wagtlap açyp bolar we dakmak aňsat däl.

666
üstünde
çep
Yza

Satyş nokady

INCODE tarapyndan öndürilen syýa patronlary, müşderiniň girdejisini üpjün etmek üçin ilkinji el bilen üpjün edilýär.

Rugsat berilmeýän materiallara ulanylanda ajaýyp çydamlylyk.

Gowy syýa durnuklylygy, burun böwedi ýok.

Syýa kartrijinde ýokary çap ediş aýdyňlygy, hapa garşy, suw geçirmeýän we solmaga garşy bar.

Eko-çözüji ulgam, ýokary islegli çap gurşawyna laýyklykda ekologiýa taýdan arassa we yssyz.

Dekap 12 sagat
CReňk saýlaň Gara, gyzyl, sary, gök, ýaşyl, ak, görünmeýän
Potensial 42ml
Burun ölçegi 12,7mmInarym inç
Syýa kartrij görnüşi Eko-çözüji kartrij

Bu önüm näme?

Dinönekeý çözüji esasly süýümler bilen deňeşdirilende, eko-çözüji syýaň iň uly artykmaçlygy, üýtgäp durýan materiýa sesiniň azalmagynda we köp zäherli organiki erginleriň ýok edilmeginde şöhlelenýän daşky gurşaw taýdan dostlukdyr.Indi eko-çözüji önümleri ulanýan önümçilik ussahanalarynda ulanylmaýar.Goşmaça ventilyasiýa enjamyny gurmaly.Suw esasly süýümleriň artykmaçlyklaryny saklamak bilen bir hatarda, yssyz we ekologiýa taýdan arassa ekologiýa çözüjiler, şeýle hem gaty substratlar ýaly suw esasly çukurlaryň kemçiliklerini ýeňip geçýär.Şol sebäpden, ikisiniň artykmaçlyklaryny göz öňünde tutup, eko-çözüji içgiler suw esasly we çözüji esasly süýümleriň arasynda.

Bu önüm programmasy

TI1314 Syýa kartriji, altyn we kümüş karton, film materialy, lak materialy, çap edilen syýa materialy, Pvc kartoçkasy plastmassa, alýumin folga kagyzy we beýleki rugsat berilmeýän önümler, önümçilik kodlaşdyryş programmalarynda köp sanly aralyk çap edilip bilner.Çap etmegiň aýdyňlygy üýtgeýän bir ölçegli kodlary, iki ölçegli kodlary, okalýan ştrih-kodlary we sanly nyşanlary çap etmek üçin örän amatlydyr.

01 522 2 3 inst dswd dxaswd xdasd defewf


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň