Lazer bellik enjamy

Lazer bellik enjamy

 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Giriş CO2 lazer bellik enjamy kömürturşy gazy lazer bellik enjamy (CO2 kömürturşy gazy).CO2 gazyny iş gurşawy hökmünde ulanýan lazer galvanometr bellik enjamy.CO2 lazer bellik enjamy, ortaça CO2 gazy bolan CO2 lazeridir.CO2 we beýleki kömekçi gazlar çykaryjy turba zarýad berilýär we elektroda ýokary naprýa .eniýe ulanylýar we akym turbasynda ýalpyldawuk akym emele gelýär, şonuň üçin gaz tolkun uzynlygy 10,64um bolan lazer çykarýar we ...
 • Hytaýda statiki süýümli lazer bellik enjamy öndürilýär

  Hytaýda statiki süýümli lazer bellik enjamy öndürilýär

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  INCODE 355nm UV lazer bellik enjamy

  Aýratynlyklary 1. eggsumurtga, ösümlik çykarmagyň reňki, howpsuz we iýip bolýan iýmit ýaly ýörite taýýarlanyldy.2. Owadan reňkler we ýokary kontrast.Syýa ýumurtga ýaly iýmitleri kodlamak we bellemek, markanyň tanalmagyny gowulandyrmak we önümiň yzarlanmagyny ýeňilleşdirmek üçin amatlydyr.Ulag we ammar - Syýa kartrijini ulanmazdan ozal vakuum bilen örtülen halta salmaly.- Iň oňat çap etmek üçin wakuum bilen örtülen sumkadan syýa kartrijini aýyranyňyzdan soň iki hepdäniň dowamynda ulanyň.- Ulanylmaýan wagty, ...
 • Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  UV lazer bilen işlemek sowuk gaýtadan işlemäge öwrülýär, sebäbi ultramelewşe fotonlaryň ýokary energiýa molekulalary gaýtadan işlenmeli metal ýa-da metal däl materiallardaky molekulalary gönüden-göni bölýär.Şeýle-de bolsa, bu topar molekulalaryň materialdan bölünmegine getirýär.Bu iş usuly ýylylygy öndürmez, sebäbi bu ýylylyk öndürmeýär, UV lazerini gaýtadan işlemegiň usuly adaty lazerlerden tapawutly sowuk gaýtadan işlemäge öwrülýär.Aýratynlyklary 1.Sowuk ýagty turşuna degişlidir ...
 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler Aýratynlyklary görkezmek Dolandyryş programma üpjünçiligi AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop we beýleki programma üpjünçiligi çykyşlaryna laýyk gelýär;tekst nyşanlaryny, grafiki şekilleri, ştrih-kodlary, iki ölçegli kodlary, seriýa belgisiniň awtomatiki artdyryşlaryny we ş.m. awtomatiki tertipleşdirmegi we üýtgetmegi amala aşyryp biler.;goldaw PLT, PCX, DXF, BMP, JPG we beýleki faýl formatlaryny, TTF şriftlerini gönüden-göni ulanyp bolýar;Önümiň çykdajylarynyň ajaýyplygy: gowy şöhle öndürijiligi, uzak ömri, durnukly ýerine ýetirilmegi bilen import edilen RF lazerlerini ulanmak ...
 • Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  UV lazer printer INCODE UV lazer bellik enjamy 355nm ultramelewşe lazer bilen işlenip düzüldi.Infragyzyl lazer bilen deňeşdirilende, enjam üçünji tertipli içerki ýygylygy iki esse köpeltmek tehnologiýasyny kabul edýär.Infragyzyl lazer bilen deňeşdirilende, 355 ultramelewşe şöhläniň gönükdirilen ýeri gaty az we bellik effekti gysga tolkun uzynlygy lazer bilen gönüden-göni kesilýär.Maddanyň molekulýar zynjyry mehaniki deformasiýany we ýylylyk deformasiýasyny ep-esli azaldyp biler ...
 • Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Önüm çyzygy üçin uçýan Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler Önümiň öndürijiligini görkezýär 1. Lazeriň ýokary güýji programma üpjünçiligi we ş.m. tarapyndan dolandyrylýar, yzygiderli sazlanýar, bellik aralygy uly, markirleme düşnükli, geýmek aňsat däl we kesiş netijeliligi ýokary;2. Grafanyň çuňlugyny isleg boýunça dolandyryp bolýar, gaýtadan işlemegiň bahasy pes we sarp edilýän materiallaryň kompýuter tarapyndan dolandyrylmagy talap edilmeýär;3. Galvanometriň süýşmegine gözegçilik etmek üçin 10.64um lazer şöhlesini ulanyň;4. theer ýüzünde hereket ediň ...
 • 20W göçme mini süýümli lazer bellik enjamy
 • INCODE Zawod önümçiligi Co2 lazer bellik enjamy

  INCODE Zawod önümçiligi Co2 lazer bellik enjamy

  Önüm maglumatlary Maglumat Önüm aýratynlyklary: INCODE lazer CO2 seriýaly lazer bellik maşynlarynyň esasy bölekleri, Xinrui ýa-da sazlaşykly lazerler, ýokary tizlikli skaner galvanometrleri ýaly Europeewropadan we ABŞ-dan getirilýär;Windows esasly güýçli dolandyryş programma üpjünçiligini ulanyp, interfeýs dostlukly, öwrenmek aňsat we gabat gelýän AutoCAD, CorelDraw, Photoshop we beýleki programma üpjünçiliginiň çykyş faýllaryny ulanýar.Bellikleriň bu tapgyry ýokary takyklygy, ýokary tizligi, aşa durnukly ýerine ýetirijiligine eýedir we dowam edip biler ...
 • Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Çüýşe üçin statiki UV lazer bellik enjamy

  Aýratynlyklary 1. highokary hilli lazer ýagtylyk çeşmesi, ýokary şöhleli hil, kiçi fokus nokady, has inçe we düşnükli.2. Çalt bellik tizligi we ýokary netijelilik.3. Kiçijik ýylylyga täsir edýän meýdan, ýylylyk täsiri ýok, materiallar deformasiýa edilmez, zaýalanmaz ýa-da ýakylmaz.4. Uly ýylylyk radiasiýasyna jogap berýän materiallar üçin amatly materiallaryň giň gerimi.5.Haýsy sarp ediş we tehniki hyzmat, az energiýa sarp etmek we çykdajylary tygşytlamak.Ulanylýan materiallar Specialörite materiallaryň inçe bellikleri esasan bellik etmek üçin ulanylýar ...
 • Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Plastiki PVC PE üçin statik Co2 lazer bellik enjamy

  Jikme-jiklikler aýratynlyklary görkezýärler 1. Tutuş maşynyň energiýasy we güýji sarp edilýär we çykdajy tygşytlanýar.2. Metal RF Co2 lazerini ulanmak, durnukly öndürijilik uzak wagtlap işläp biler.3. Sanly skanerden galvanometr, kiçi göwrüm, çalt tizlik we gowy durnuklylyk ulanmak.4.Kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar, yzygiderli sazlanýar, bellik effekti sazlanýar.5. Bellik düşnükli, ýokary nagyş we kesiş netijeliligi, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak.6.Haýsy sarp ediş, pes gaýtadan işlemek bahasy.
 • Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Kabel üçin uçýan UV lazer bellik enjamy

  Önümiň öndürijiligi 1. Simönekeý gurnama amaly, Durnuklylygy we päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlandyrýan senagat derejeli oturdylan sensorly adam maşyn interfeýsini ulanyň.2. Hususylaşdyrylan programma üpjünçiligi dolandyryş ulgamy, kodlaşdyrma hadysalarynyň dürli programmalaryna uly laýyk gelýän Sene öndürmek, awtomatiki kodlamak, san atmak ýaly funksiýalary üpjün edýär.3. Miss-spreý, dykylan, kra ... meselelerini netijeli çözýän ýokary netijelilik, tizlik we duýgurlyk bilen hünär taýdan ösen enjam ulgamy.
12Indiki>>> Sahypa 1/2