• head_banner_01

Habarlar

Gündelik zerur zatlar kosmetika Senagat çözgütleri

Owadan gaplamak mahabatyň iň özüne çekiji serişdesidir.Açyk we üýtgeşik logotipler bilen ajaýyp gaplama müşderileriň ünsüni we ynamyny hasam özüne çekip biler.Bu, her bir öndürijiniň gazanmak isleýän zadydyr.Sarp edijileriň sarp ediş düşünjesiniň gowulaşmagy bilen önümleriň gaplanyş dizaýny üçin täze kynçylyklar hem ýüze çykýar: bu önümleri nädip goramaly we saklamaly, olary anyk we üýtgeşik bellikler bilen nädip bellemeli, päsgelçiliksiz meýdana nädip ygtybarly girmeli, nädip satuwda söwda üstünliklerinde ulanmak.Orta nyşanly inkjet printeri ýa-da mikro nyşanly inkjet printeri bolsun, INCODE syýa jet printerleri müşderilere önümiň daşky görnüşini we gaplama şekilini gowulaşdyrmak üçin ýokary kesgitli nagyşlary, hytaý nyşanlaryny, harplary, sanlary we ş.m. çap edip biler.Syýa hiç hili hapalanmaýar we enjam önümi hapalamazdan uzak wagtlap durnukly işläp biler.Diňe ultramelewşe şöhlelenmesinde ösdürilip bilinjek reňkli syýa we göze görünmeýän syýa goşa reaktiw çap etmek, ýasama garşy ýörite täsir edip biler.2 sekuntlyk çalt guratýan syýa, ýokary ýelmeşme öndürijiligi bilen birlikde önümiň, gaplama we paýlanyş prosesinde önümiň nyşanyny pozmaz.

Çözgütler1

INCODE lazer kodlaşdyryş çözgütleri, gündelik gaplamakdan, aýna gaplamakdan, karton gaplamakdan we başgalar ýaly gündelik himiki önüm öndürýän dürli ugurlarda giňden ulanylýar, başlangyç gaplamadan başlap daşky gaplamalara çenli.Maddy ýa-da görnüş bolsun, gündelik himiki önümleriň gaplanylyşy köplenç dürli-dürli bolýar we Mic Siu Tuo-nyň syýa printeri ony ajaýyp çözüp biler.Şahsyýet talaplary ýönekeý önümçilik senesinden, gutarýan senesinden, partiýa belgisinden kesgitlenýän ştrih-kodlara we yzarlanylýan kesgitleýiş talaplaryna laýyk gelýän QR kodlaryna çenli üýtgeýär.

Çözgütler2

Gündelik zerurlyklar we kosmetika ägirtleri Procter & Gamble we Unilever, dünýädäki iň uly iki himiýa kompaniýasy hökmünde önümiň gaplanyşyny has gowy kesgitlemek üçin lazer kodlaşdyryş çözgüdimizi kabul etdiler.Açyk inkjet kody sarp edijileri has ynandyrýar;ştrih-kodlar we QR kodlary ýaly yzarlanylýan alamatlaryň goşulmagy, müşderileriň sarp edijileriň ynamyny gazanmagyna kömek edip, galp we gödek önümleriň ýagdaýyny aradan aýyrýar.

Çözgütler3

Önüm aýratynlyklary

Syýa reaktiw printeriň syýa ýokary temperatura garşylygy, nahar bişirmek garşylygy, güýçli ýag garşylygy we güýçli ýelmeşmesi bar.Ulgam, halkara disk klawiaturasyny ulanyp, U disk saklaýjy, bir düwme täzelenme, bir düwme kommutator, akylly awtomatiki arassalaýyş funksiýasy, işlemek aňsat.

Lazer inkjet printeri, durnukly öndürijiligi we uzak ömri bolan asyl möhürlenen metal radio ýygylykly lazer generatoryny kabul edýär;ajaýyp öndürijiligi, ýokary tizligi we ýokary takyklygy bolan ýokary takyklykly iki ölçegli skaner ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr;has ýokary iş netijeliligi we çalt önümçilik liniýasynyň tizligi;daşky gurşawy goramak EUB standartlaryna laýyklykda ýokary tehnologiýaly önümler.

Peýda

Syýa reaktiw printer enjamy uzak wagtlap durnukly işläp biler.Ýakut burun we integral möhürleýji burun berk we çydamly, bu enjamlara hyzmat etmek üçin çykdajylary azaldýar we önümçiligiň gidişini kepillendirýär.Diňe ultramelewşe şöhlelenmesinde ösdürilip bilinjek reňkli syýa we göze görünmeýän syýa goşa reaktiw çap etmek, ýasama garşy ýörite täsir edip biler.Syýa 2 sekuntda çalt guradýar we önümiň nyşanyny has aýdyňlaşdyrýan we sarp edijileriň ynamyny gazandyrýan ýokary ýelmeşme bolýar.

Lazer inkjet printeri, ýokary önümçilik netijeliligi bilen, üznüksiz onlaýn çap edip biler.Asyl getirilen möhürlenen çap kellesi, çap kellesiniň petiklenmegi we gereksiz ýitgilere sebäp bolýan önümçiligiň meýilleşdirilmedik togtadylmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Lazer kodlamagy hemişelik öçmeýän häsiýetlere eýedir we degmek, kislota we aşgar gazlary, ýokary temperatura, pes temperatura we ş.m. sebäpli öçmez, şeýlelik bilen sarp edijileriň ynamyny gazanar.Lazer inkjet printeriniň satyn alyş bahasy ýokary bolsa-da, işlemek üçin sarp edilýän zatlary talap etmeýär we enjam uzak wagtlap tehniki hyzmat etmezden işleýär.Giňişleýin deňeşdirilende, lazer inkjet printeriniň bahasy inkjet printerinden has arzan.


Iş wagty: Sentýabr-06-2022