• head_banner_01

Habarlar

Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

Turba pudagynda dürli aýratynlyklary bolan köp önüm bar.Önümleriň daşky görnüşinden markalary ýa-da söwda belliklerini kesgitlemek kyn.Önümiň anyk we durnukly aýratynlyklaryny we zawod atlaryny çap etmek bilen hakyky önümleri çalt kesgitläp bileris, ykdysady gyzyklanmalary gorap bileris we galp we pes önümlere garşy göreşip bileris.Mundan başga-da, logotipiň dakylmazlygy daşamagyň we saklamagyň dowamlylygyny üpjün edip biler.Lawshli kanunlar we düzgünler öndürijileriň önümiň gaplanyşynda ýa-da daşky gutusynda önümiň gelip çykyşyny, aýratynlyklaryny, öndürijisini we beýleki önüm maglumatlaryny görkezmelidigini göz öňünde tutýar.INCODE-iň on ýyldan gowrak bellik tehnologiýasy bu talaplary kanagatlandyryp biler we müşderileriň bazarda satmagyny we önümleri eksport etmegini üpjün edip biler.we beýleki iş tejribesi.Çykdajylary netijeli azaltmak, önümçilik prosesinde iş wagty azaltmak we operatorlaryň iş güýjüni azaltmak.Galplyga garşy we sebitara satuw önümlerinde ýa-da daşarky gaplamalarda ýörite bellikleri (grafika, şrift, kod) çap etmek ýa-da galp we hapa önümleriň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýörite funksiýalary ulanmak.Turbalar pudagynda kodlaşdyrmak tehnologiýasy, galplyga garşy iň täsirli usullaryň birine öwrüldi.biri.Mundan başga-da, müşderileri dolandyrmak sebitara satuwlaryň we satuwlaryň öňüni almak üçin dürli sanlary we grafikalary çap etmek arkaly amala aşyrylyp bilner.Önüm gaplamasynda ştrih-kodlary çap etmek önümleriň klassifikasiýasyny we dolanyşygyny çaltlaşdyryp biler, önümçilik liniýalary bilen ammarlaryň arasyndaky dolandyryşy has paýhasly we ylmy edip biler, şeýle hem çig malyň gözegçiligini we inwentarlary netijeli dolandyrmagy güýçlendirip biler.Ulanyjylar üçin düşnükli we takyk bellik, marka we uzak möhletleýin howpsuz ulanmak üçin ynam nyşany bilen tanamagyň adaty usulydyr.Önümçilik kärhanalary üçin MIXUTO-nyň kodlaşdyryş tehnologiýasynyň ulanylmagy markanyň bazar keşbini we bitewi logotip dolandyryşyny gowulaşdyryp, gowy şahsyýet keşbini döredip we önümleriň daşky görnüşini owadanlaşdyryp biler.

1

PVX turbalar, polat turbalar we gurluşyk materiallary ýaly ekstruziýa pudaklary uly grafikalary we has köp maglumatlary çap etmeli.INCODE gurluşyk turbalarynda, profillerde, laminat pollarda, blok tagtalarynda, bezeg panellerinde we ş.m. baý önümçilik tejribesine eýedir, 34 sany dik nokady bar we bir burun ýokary hilli grafiki LOGO çap edilmegine ýetip biler we pigment modelleriniň öndürijiligi esasanam ajaýyp.Özboluşly pigment syýa garyjy ulgamy, syýa ulgamynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

2

Lazer kodlaýyş tehnologiýasy turba pudagynyň suw üpjünçiligi we zeýkeş turbageçirijileri, alýumin-plastmas turbalar, birleşdirilen turbalar, rezin şlanglar we ş.m. ýaly dürli önümlerde giňden ulanyldy, wekilçiligi takyk, düşnükli we okamak aňsat we islege görä metr ýazgy funksiýasy turba pudagynyň talaplaryna laýyk bolup biler.talap edilýän hemme zat.

Önüm aýratynlyklary

Şeýle hem ýokary temperaturada we ýokary ýylylyk önümçilik gurşawynda ajaýyp işläp biler;

Lazer bellikleri düşnükli, durnukly, arassa, könelmäge çydamly, herekete çydamly, zeper ýetmedik, hapa däl;

Çap edilen nyşanlar kiçijik turbalary kesgitlemek talaplaryna laýyk gelýär;

Dürli çylşyrymly grafikalary ýa-da zawod standartlaryny we TUV, UL, CE we ş.m. ýaly standart şahadatnamalary çap edip biler.;

Beýleki elektron enjamlary, meselem, eddy häzirki kemçilik detektory we ş.m. bilen birikdirilip bilner we zawodyň awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy bilen hem baglanyşyp biler.Önümleriň we dürli materiallaryň bölekleriniň üstünde çap edilip bilner;

Awtomatiki hasaplaýyş funksiýasy, yzygiderli we hakyky wagtda çap etmek maglumatlary, ähli önümçilik prosesiniň üznüksiz işlemegine täsir etmeýär

3


Iş wagty: Awgust-20-2022