• head_banner_01

Habarlar

Azyk senagaty üçin kodlaşdyryş çözgütleri

INCODE syýa reaktiw printeri önümiň senesini, ýaramlylyk möhletini, söwda belliginiň nusgasyny, önümiň adyny, önümiň nomerini, öndürijiniň adyny, mahabat maglumatlary we ş.m. dürli aýratynlyklar we iýmit ýa-da iýmit gaplaýyş gutulary görnüşleri boýunça çap edip biler.Önümiňiziň görnüşi egilen ýa-da önümiň gaplanylyşy yzly-yzyna ýazylan bolsa-da, aragatnaşyk däl çap usuly çap effektini aýdyň we görnükli edýär.-Okary ýelmeşýän, 2 sekuntlyk çalt guratýan syýa önümiň hapalanmagyna sebäp bolmaz.Önümiňizi ýokary temperaturada bişirmeli ýa-da pes temperatura doňduryjyda saklamaly bolsa-da, kody aňsatlyk bilen süpürilmez.Dürli goşmaça syýa reňkleri dürli reňkli gaplama gutularynyň üstünde ýokary kontrastly, ýokary kesgitli mazmuny çap edip biler.

1

Lazer inkjet printerleri azyk senagatynda has köp ulanylýar.Lazer inkjet printerleriniň aýratynlyklary: arassa we hapalanmaz, gündelik tehniki hyzmat, sarp ediş serişdeleri, berk bellik we işlemek we ş.m. bu iki meseläni çözüp biler.Her pudakda kompaniýalar tarapyndan duş gelýän umumy meseleler.Inkjet printerleri bilen deňeşdirilende, lazer inkjet printerleri has ösen inkjet tehnologiýasydyr.Önümde hytaý we iňlis, grafika we galplyga garşy bellikleri awtomatiki çap etmek üçin senagat kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.Bellik tizligi çalt, düşnükli we owadan, pozup bolmaýan, amatly we ygtybarly iş, arassaçylyk we howpsuz, önümçilik liniýasynda üznüksiz işlemek üçin amatly.Esasanam syýa ulanmagyň zerurlygy ýoklugy sebäpli, belli bir derejede adamlaryň howpsuzlyk we pes hapalanmak talaplaryna laýyk gelýän enjamy işletmek we daşky gurşawa hapalanmak ep-esli azalýar.Köp ulanylýan materiallar bilen amaly pudagynda giňden ulanylýar we daşary ýurtlarda uzak möhletleýin ulanylmagy gaty giň we adatydyr.

2

Iýmit, egin-eşik, ýaşaýyş jaýy we ulag we sagdyn durmuş kepillendirilen iýmitden başlaýar.Adam saglygy bilen ýakyndan baglanyşykly pudak hökmünde azyk senagatynyň beýleki pudaklara garanyňda has talaplary bar.Iýmit öndürijileri howpsuz we sagdyn iýmit öndürmekden başga-da, sarp edijilere azyk önümçiliginiň senesi, ýaramlylyk möhleti, partiýa belgisi we beýleki maglumatlar barada anyk habar bermeli.Xiutuo tarapyndan üpjün edilen inkjet printerleri öndürijilere bu meseläni çözmäge ajaýyp kömek edip biler.Syýa reaktiw çap kody düşnükli, süpürmek aňsat däl, dürli ammar şertleri üçin amatly we iýmit derejeli syýa iýmitleri has ygtybarly edýär.Lazer kodlamagy, ýasama garşy has güýçli häsiýetlere eýedir we ýörite kodlaşdyrma belligi, sebit satuwlaryny dolandyrmak üçin amatly bolan galp önümlere garşy we galp önümlere garşy göreşi ep-esli güýçlendirýär.

3

Önüm aýratynlyklary

Galplyga garşy güýçli: logotipi ýuwup bolmaýar we tehnologiýa mazmuny ýokary

Inkörite inkjet belligi: kanala garşy kod we galp önümler, sebit satuwlaryny dolandyrmak üçin amatly
Inkjet belliginiň mazmuny takmynan birmeňzeş, başlamak üçin hiç hili düzediş gerek däl we ulanmak aňsat
Lazer kodlamak üçin sarp edilýän zatlar ýok, çykdajylary tygşytlaýar
Mazmunyň 1 setirini bellän çäksiz önümçilik liniýasy, tizligi minutda 90 metr, we sagatda 40 000 halta belläp biler (sumkanyň ululygy: 7 sm * 10 sm)

4

Üpjün edijini dolandyrmak Üpjün edijileriň öndürýän mukdaryna we dürlüligine, kompaniýanyň talaplaryna laýyk gelýändigine ýa-da önümiň akymyny yzarlamaga gözegçilik etmek üçin maglumatlar bazasyna birikdirilip bilinýän iýmitiň her bir böleginde seriýa belgisi we zawodyň ady we zawod nyşany ýaly maglumatlary çap edýär. sebitara satuw.talap we gözegçilik.Lazer printeri, her bir iýmitiň gönüden-göni kesgitlenmegi ýa-da çap edilen belgä görä kompýuterde soralyp bilinmegi üçin seriýa belgilerini ýa-da ýörite grafikalary tötänleýin çap edýär.Asyl däl önümleriň dolanyşygyna netijeli gözegçilik etmek we öndürijileriň kanuny bähbitlerini goramak.


Iş wagty: Awgust-26-2022