• head_banner_01

Habarlar

Sim we kabel pudagy üçin kodlaşdyryş çözgüdi

eyrd (1)

Baý önümçilik tejribesi bilen INCODE köp sim we kabel öndürijilerine hyzmat edýär.Kontakt däl kodlaşdyrma usuly önümiň ýüzüne zyýan bermeýär;Kabeliň garaňky ýüzünde aňsat okamak üçin kontrast döretmek üçin dürli reňkli syýa görnüşleri ulanylyp bilner.Pigment syýa bilen ajaýyp ýelmeşmegi, inkjet kodunyň nol pad çap edilmegini üpjün edýär;syýaň ajaýyp ýagtylyga garşylygy, syýa mazmunyny ýitmez;başga kömekçi gaýtadan işlemegiň usullary talap edilmeýär we inkjet kody önümçilik prosesinde kody üýtgetmegi has çalt we çeýe edýär..Özboluşly pigment syýa garyjy ulgamy, syýa ulgamynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

eyrd (2)

Kodlaşdyrmak tehnologiýasy sim we kabel pudagynda giňden ulanylýar.Zawodyň adyny, logotip belgisini we dürli spesifikasiýa we ululykdaky kabel önümleri baradaky beýleki maglumatlary çap etmek üçin amatly.Kodlaşdyrma tehnologiýasy diňe bir umumy bellik talaplaryna laýyk gelmän, eýsem durnukly iş hilini hem üpjün edip biler.Definitionokary kesgitli inkjet kody sim we kabel önümlerini anyk, çydamly we aňsat kesgitlemek talaplaryna laýyk gelýär.Çig mal çykarmak ýa-da dürli kabelleri saramak bolsun, kodlaşdyrmak tehnologiýasy başarnykly bolup biler;gurnama setirinde ýa-da garaşsyz paletde ýokary tizlikli çap bolsun, printer islän wagtyňyz dürli burçlary ýerine ýetirip biler.çap etmek, 360 ° çap burçy, tegelek, egrilen, çyzgy we ş.m. ýa-da aşaky, gapdal we ýokarda çaphana fabriginiň nyşany, spesifikasiýasy, senesi we beýleki önüm maglumatlary.

eyrd (3)

Önüm aýratynlyklary

Speedokary tizlikli önümçilik liniýalarynda (200 m / min) çap etmek üçin amatly, syýa reňkli çap ediji syýa güýçli ýelmeşýär we saýlamak üçin dürli pigment sütünleri bar;

Lazer nagyşdan soňky bellikler, kabel yza gaýtarylsa-da könelmez we solmaz;

Çap edilen nyşanlar, kiçijik maglumatlaryň çap etmek talaplaryny kanagatlandyryp bilýän 0,8 mm ýaly kiçi;

Dürli çylşyrymly grafikalary ýa-da zawod standartlaryny we TUV, UL, CE we ş.m. ýaly standart şahadatnamalary çap edip biler.;

Awtomatiki hasaplaýyş funksiýasy, yzygiderli we hakyky wagtda çap etmek maglumatlary, tutuş önümçilik prosesiniň üznüksiz işlemegine we ulanylmagyna täsir etmeýär;

Önümiň anyk we durnukly aýratynlyklaryny we zawodyň adyny we zawodyň nyşanyny çap etmek bilen hakyky önümleri çalt kesgitläp bolýar we daşamagyň, işlemegiň we saklamagyň dowamlylygyny üpjün etmek üçin nyşany geýmek aňsat däl.

eyrd (4)


Iş wagty: Awgust-22-2022