• head_banner_01

Habarlar

Içýän nebit senagatynyň çözgütleri

INCODE inkjet printeri, çüýşäniň korpusyny, çüýşäniň gapagyny we mineral suw çüýşeleriniň, içgi bankalarynyň, iýilýän ýag bankalarynyň we ş.m. kodlaşdyrylmagyny aňsatlyk bilen tamamlap biler. , öndürijiniň ady, önümiň ady, önümiň partiýa belgisi, mahabat maglumatlary we ş.m. Önümiňiziň görnüşi egilen ýa-da deformasiýa edilen ýa-da önüm gaplamasy arka ýazylan bolsa-da, aragatnaşyk däl kodlaşdyryş usuly çap etmäge mümkinçilik berýär Effekt edil aýdyň görünýär.Adokary ýelmeşýän, çalt guratýan syýa önümi hapalamaz.

1

Markirleme enjamlarynyň täze görnüşi hökmünde lazer inkjet printerleri kem-kemden Hytaýda has köp öndürijilik we hil görkezdi we markirleme pudagynda has möhüm orny eýeledi.strategiýasy, Hytaýyň meşhur “Nongfu çeşmesi”, “5100 mineral suw”, “Jingtian mineral suwy”, “C'estbon mineral suw” we beýleki suw öndürijileri, şeýle hem belli iýilýän iýmit ýaly lazer inkjet printerlerini saýlaň. nebit öndürijiler, Lazer maşynlaryny ulanýan enjamlaryň sany kem-kemden köpeldi.Şeýle tendensiýada lazer maşyn tehnologiýasyny özümiz ösdürmeli, daşary ýurtly ýokary hilli çeşmeleri ulanmaly we markirleme enjamlarymyzy öndürýäris.

 3

Iýmit, egin-eşik, ýaşaýyş jaýy we ulag we sagdyn durmuş kepillendirilen iýmitden başlaýar.Adam saglygy bilen ýakyndan baglanyşykly pudak hökmünde azyk senagatynyň beýleki pudaklara garanyňda has talaplary bar.Iýmit öndürijileri howpsuz we sagdyn iýmit öndürmekden başga-da, sarp edijilere azyk önümçiliginiň senesi, ýaramlylyk möhleti, partiýa belgisi we beýleki maglumatlar barada anyk habar bermeli.ÜPJÜN EDIP BOLANOK, üpjün edilen inkjet printer öndürijilere bu meseläni çözmäge ajaýyp kömek edip biler.Syýa reaktiw çap kody düşnükli, süpürmek aňsat däl, dürli ammar şertleri üçin amatly we iýmit derejeli syýa iýmitleri has ygtybarly edýär.Lazer kodlamagy, ýasama garşy has güýçli häsiýetlere eýedir we ýörite kodlaşdyrma belligi, sebit satuwlaryny dolandyrmak üçin amatly bolan galp önümlere garşy we galp önümlere garşy göreşi ep-esli güýçlendirýär.

Önüm aýratynlyklary

Galplyga garşy güýçli: logotipi ýuwup bolmaýar we tehnologiýa ýokary;
Specialörite kodlaşdyrma kesgitlemesi: kanala garşy kod we galp önümler, sebit satuwlaryny dolandyrmak üçin amatly;
Inkjet nyşanynyň mazmuny takmynan birmeňzeş, enjamy işe girizmek üçin hiç hili düzediş gerek däl we ulanmak aňsat;
Lazer kodlamagyň çykdajylary tygşytlap bilýän sarp ediş serişdeleri ýok;
3 setir mazmuny bellän Jingtian önümçilik liniýasy, tizligi minutda 18 metr, sagatda 10 000 çüýşe belläp biler.


Iş wagty: Awgust-16-2022